Tuesday, May 1, 2012

List of Governors

Andhra Pradesh Shri E.S Lakshmi Narasimhan 
Arunachal Pradesh General (Rtd.) J.J. Singh 
Assam Shri Janaki Ballav Pattanaik 
Bihar Shri Devanand Konwar 
Chhattisgarh Shri Shekhar Dutt 
Goa Shri B. V. Wanchoo 
Gujarat Dr. Kamla Beniwal 
Haryana Shri Jagannath Pahadia 
Himachal Pradesh Smt. Urmila Singh 
Jammu and Kashmir Shri N. N. Vohra 
Jharkhand Dr. Syed Ahmed 
Karnataka Shri H.R. Bhardwaj 
Kerala Shri H.R. Bhardwaj (Additional Charge) 
Madhya Pradesh Shri Ram Naresh Yadav 
Maharashtra Shri Kateekal Sankaranarayanan 
Manipur Shri Gurbachan Jagat 
Meghalaya Shri Ranjit Shekhar Mooshahary 
Mizoram Shri Vakkom Purushothaman 
Nagaland Shri. Nikhil Kumar 
Odisha Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare 
Punjab Shri Shivraj Patil 
Rajasthan Smt Margaret Alva
Sikkim Shri Balmiki Prasad Singh 
Tamil Nadu Dr. K. Rosaiah 
Tripura Shri Dnyandeo Yashwantrao Patil 
Uttar Pradesh Shri B.L. Joshi 
Uttarakhand Shri Aziz Qureshi 
West Bengal Shri M.K. Narayanan